Školící centrum

Naším cílem je ochrana podnikatelů

JUDr. Lukáš Bohuslav

V roce 2009 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2010 obhájil rigorózní práci na téma Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek a získal titul JUDr. V roce 2013 obhájil disertační práci na téma Trestní odpovědnost právnických osob a získal titul Ph.D.

V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře trestního práva PF UK, je také tajemníkem Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda.

Je autorem monografie Trestní odpovědnost právnických osob (Aleš Čeněk, 2014), spoluautor publikace Dopravní právo (C. H. Beck, 2016), spoluautor učebnic Trestní právo hmotné (Wolters Kluwer, 2014, 2016) a Kriminologie (Wolters Kluwer, 2014, 2019) či spoluautor Komentáře k Trestnímu řádu (Wolters Kluwer, 2017).

Vědecky se podílel či podílí na mnoha grantech. Za hlavní lze uvést např. Trestní odpovědnost právnických osob od Grantové agentury Univerzity Karlovy v letech 2010 až 2012, kde byl jediným řešitelem, PRVOUK P04 (Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu), Progres Q02 (Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání). Dále se podílel na mnoha grantech v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu (např. Organizovaný zločin – trestněprávní a kriminologické aspekty, Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu, Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního či Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného).

Pedagogicky se kromě trestního práva hmotného a procesního a kriminologie věnuje rovněž otázkám spojeným s právními informačními systémy. Vyučuje rovněž na Vysoké škole práva a podnikání. Pravidelně přednáší pro Justiční akademii.

Absolvoval rovněž několik zahraničních vzdělávacích pobytů, např. na Univerzitě v Bernu na Institutu pro právo a kriminologii.

V letech 2010 až 2013 působil jako poradce radního hl. m. Prahy pro legislativu, v roce 2015 byl poradcem primátorky hl. m. Prahy.

Je členem Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti ČAK.

Taktéž je členem č. 150 Unie obhájců, ve které působí v rozhodčí komisi.